Privacyverklaring 


PRIVACYVERKLARING

Kindercoach Corrie, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Corrie Kamphof is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercoach Corrie. Kindercoach Corrie is te bereiken via [email protected] of tel. 06-29085462

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kindercoach Corrie
verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
 – Geslacht
 – Geboortedatum
 – Adresgegevens
 – Telefoonnummer
 – E-mailadres
 – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt mondeling, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Kindercoach Corrie
verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Kindercoach Corrie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kindercoach Corrie
neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Kindercoach Corrie) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Kindercoach Corrie
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 – Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaren wij zolang ze klant zijn.
 – Gegevens van kinderen/ouders die niet meer bij Kindercoach Corrie komen, bewaren wij nog twee jaar. De reden hiervoor is dat zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten (coaching) van Kindercoach Corrie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kindercoach Corrie
verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kindercoach Corrie
gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Corrie zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Corrie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kindercoach Corrie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kindercoach Corrie
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]